top of page
鼠身後事如何處理

如果您有宗教信仰,請先看第二部分才看第一部分。
如果只是想要簡單處理鼠寶斷氣後遺體的方法請直接往下看第一部分

第一部分:
雖然鼠寶遺體體積小,若隨意丟棄在路邊、河裡、吊掛在樹上等等,還是違反相關法律。處理鼠寶遺體,建議從以下方法選擇一種:

一、 自行掩埋

1. 挑選不會破壞公共草皮、可以深掘的地點,土坑深掘達30公分以上,回填的泥土要確實壓好,以免貓狗挖掘遺體啃食。基本上還是建議在自家庭院進行。

 

2. 購買”大”盆栽和土,將鼠埋進盆栽,覆蓋的土同樣也要確實壓好。太小或是尺寸剛好的盆栽會因為土量不足而使遺體氣味散出。可以跟遺體一起埋進植物種籽,將來會開出可愛的花朵,埋有遺體的盆栽建議放置在陽台或庭院,以免遺體氣味累積在室內。

 

3. 掩埋若直接將遺體放進土裡(沒有任何包覆),遺體氣味較易散出。貓狗容易察覺破壞,放在盆栽也可能比較有味道。但未包覆的遺體分解速度較快,埋在土中可以全部回歸自然。是否包覆遺體取決個人情況與考量,沒有一定。

二、 火化

1. 私立寵物安樂園:私人的寵物身後事處理公司,費用較高,分為集體和個別火化,有些統一價格,有些按體重計價,但也有最低收費。鼠寶集體火化通常為1000元,個別火化通常2500元以上。集體火化無法取回個別骨灰,骨灰通常由安樂園方統一掩埋在安樂園內。個別火化可以取回骨灰自行掩埋處理,或是交給安樂園方掩埋,甚至是購買骨灰罈位供奉。詳細情形請查詢寵物安樂園後致電詢問。

 

2. 公立機構:各個行政區所屬的動物收容所有集體火化服務,無法取回骨灰,骨灰處理方式未知。有些酌收200元左右費用,有些免費。有些限定該行政區居民甚至限制必須是有施打晶片的寵物。請查詢離你最近的動物防疫所、收容中心、衛生檢驗所等機構,並致電詢問。

 

3. 可交給信任的動物醫院,請動物醫院代為送交火化。動物醫院大多與私立寵物安樂園合作,收費方式大致相同,大部分動物醫院不會加收費用,有些會加收手續費。火化場的位置通常地處偏遠,若送交動物醫院,火化場工作人員會直接取走遺體。(若為個別火化,可跟火化場約時間前往觀禮)。

第二部分:
台灣一般身後禮節採取佛道教形式。由於佛道教儀式繁文縟節非常多種,再者程序複雜難以自行操作,本文以最基礎的佛教儀式為主。基督宗教徒雖然沒有為寵物舉辦告別儀式的傳統,信徒還是可以自行禱告。

佛教的動物臨終關懷:(參考資料為臺大佛學教授蔡耀明親口口述)

1. 寵物斷氣後3個小時內,盡量不觸碰、不冰、不移動遺體。(因神識尚未完全脫離,處於極度敏感的階段)。

 

2. 寵物斷氣後可用白紙或黃紙為其立牌位,如:愛鼠(右上)小白 往生蓮位(中間)陽上 張小明(左下),用清水、飼料、香等供奉於家中佛桌矮位或側位,乾淨桌面亦可,7日後焚燒牌位。

 

3. 寵物斷氣後立刻為其持頌往生咒3-7遍乃至21遍(持頌時必須全心專注,盡量不要哭哭啼啼影響鼠寶心情):
拔一切業障根本得生淨土陀羅尼
南無阿彌多婆夜。哆他伽多夜。(哆音同多;伽音同茄)
哆地夜他。
阿彌利都婆毗。(毗音同皮)
阿彌利哆。悉耽婆毗。(耽音同單)
阿彌唎哆。毗迦蘭帝。(迦音同加)
阿彌唎哆。毗迦蘭多。
伽彌膩。伽伽那。
枳多迦利。娑婆訶。(枳因同知;娑音同縮;訶音同呵)

 

4. 持頌往生咒之後,念南無阿彌陀佛或其他佛號聖號,108遍乃至於3個小時(必須全心專注)。

 

5. 念完經以後念迴向文迴向功德給鼠,可以自行發願或是持頌迴向文:
自行發願範例:
願以我念咒念佛功德,迴向給小白,願小白仰仗此功德往生善處。
常用迴向文:
願以此功德。莊嚴佛淨土。
上報四重恩。下濟三途苦。
若有見聞者。悉發菩提心。
盡此一報身。同生極樂國。

 

6. 於鼠寶往生49天之內為其捐款、佈施財物、點光明燈等等,以鼠名義向弱勢團體捐助即可,金額不限。

 

7. 寵物斷氣後約24小時即可入土為安。

bottom of page